MENU
xxxx
05.

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างองค์กรธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ยั่งยืนและมีความหลากหลาย เราได้
มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นและยังคำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมด้วย

คำขวัญ

“ความรับผิดชอบสร้างคุณค่า
หน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน”

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าและ
ผลตอบแทนสูงสุดอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว ขณะเดียวกัน
ก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของเราด้วย

คำขวัญ

“ความรับผิดชอบสร้างคุณค่า หน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน”

ค่านิยม

ความรับผิดชอบ

เรารับผิดชอบการกระทำของเรา
และเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆ
ทางบริษัทให้ความเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังคมแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
มีพันธะกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูง
ของหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม
รวมทั้งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

คุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุถึงมาตรฐาน
สูงสุดของการให้บริการและส่งมอบ
สินค้าคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า

ความยั่งยืน

เราเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
และสร้างความแตกต่างด้วยการผลักดัน
สนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา
ที่ยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งมั่นให้บริษัทเป็นองค์กร
ที่เติบโตและให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย

เราให้ความสำคัญและกระชับ
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น
ชุมชนโดยรอบ คู่ค้า ผู้รับเหมา
หุ้นส่วนและพนักงานทุกคน

ความคิดสร้างสรรค์

เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริการและวัฒนธรรมองค์กร
อย่างต่อเนื่องโดยการประยุกต์
เข้ากับนวัตกรรมและผลักดัน
การแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ