MENU
xxxx

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

เราใส่ใจ

เราทำธุรกิจโดยตั้งอยู่บนการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ผู้บริโภคและสิทธิมนุษยชน

“การตอบแทนสังคม” เป็นส่วนประกอบสำคัญในการกระบวนตัดสินใจของบริษัทเสมอ

บริษัทอุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่เข้าไปดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัทให้คำมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตโดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับดีเยี่ยมสำหรับทุกคน

กรอบความยั่งยืน

ในฐานะของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่มีความรับผิดชอบ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมเพื่อสร้างมูลค่าแก่สังคมและส่งมอบผลตอบแทนในระยะยาวสู่ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย

องค์ประกอบการดำเนินธุรกิจของ
“คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
(ส่งเสริมการตอบแทนสังคม
อันเป็นแก่นของการดำเนินธุรกิจ)

ลูกค้า
เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ
เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อมูลค่า

นักลงทุน
สร้างรายได้อย่างยั่งยืนและ
เพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ชุมชน
เป็นพลเมืองบรรษัทที่มีความรับผิดชอบ
และตอบแทนกลับสู่ชุมชน

คู่ค้าทางธุรกิจ
สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

พนักงาน
จัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ที่มีความปลอดภัยแก่พนักงาน
รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรม
และพัฒนาของพนักงาน

จริยธรรมในธุรกิจ

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย นอกจากนั้นยังปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์บนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเสมอภาค โดยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมต่อผู้ถือประโยชน์ร่วมทุกคน ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุ/สินค้า ชุมชนและพนักงานบริษัท พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทมุ่งหวังที่จะมีผลประโยชน์อย่างยั่งยืนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม

นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย บริษัทฯได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริษัททุกคนเคารพทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานถูกห้ามไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ มากระทำการใดๆที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯห้ามไม่ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติและไม่มีใบอนุญาตเพื่อใช้ในการค้าที่เหมาะสม หากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ถูกดำเนินการทางวินัย ฝ่ายไอทีของบริษัททำการตรวจสอบโดยไม่ได้นัดหมายเป็นระยะเพื่อค้นหาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย และได้มีการจัดทำบันทึกของรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ที่ใช้รวมถึงหลักฐานการอนุญาตของการใช้ซอฟต์แวร์ที่นั้นๆ ต้องมีหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องนำมาใช้ในช่วงการตรวจสอบ

จริยธรรมในธุรกิจ

 

จริยธรรมในธุรกิจ

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย นอกจาก นั้นยังปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์บนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเสมอภาค โดยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมต่อผู้ถือประโยชน์ร่วมทุกคน ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุ/สินค้า ชุมชนและพนักงานบริษัทพนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัตตามกฎหมายและข้อบังคับและปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทมุ่งหวังที่จะมีผลประโยชน์อย่างยั่งยืนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม

 

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริษัทและรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง อาทิ คนงานก่อสร้างของผู้รับเหมา บริษัทมีนโยบายห้ามการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด และจะไม่อดทนต่ออคติใดๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนาและความเชื่อ สัญชาติ อายุและความบกพร่องทางร่างกายใดๆ บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะมีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และสนับสนุนความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สำหรับบริษัท “ความปลอดภัย” คือหนึ่งในค่านิยมหลัก บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและมีวิธีการป้องกันเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงลูกค้าและสังคมส่วนรวม เพื่อที่จะมีสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากสิ่งอันตรายใดๆ

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อแรงงาน

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อแรงงาน

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นจะปกป้องเกียรติของมนุษย์ สิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพของบุคคลผ่านกระบวนการทำงานของบริษัท บริษัทมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคน บริษัทมีแผนงานพัฒนาบุคลากร รวมถึงการฝึกอบรมด้วยความมุ่งหวังตั้งใจที่จะพัฒนาพนักงาน และมีกระบวนการประเมินความสามารถในการทำงานและกระบวนการเลื่อนตำแหน่งที่โปร่งใส อีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพประจำปีและสัมมนาความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพและยังมีการจัดการสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานอีกทั้งยังมีสวัสดิการค่ารักษา พยาบา แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย ในปี 2560 การตรวจสุขภาพประจำปีจัดขึ้นในเดือนตุลาคม

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นรับผิดชอบที่จะให้ข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลบริษัทที่ถูกต้องแม่นยำแก่ลูกค้าทุกคน บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและมีมูลค่าแก่ลูกค้า บริษัทมีบริการหลังการขายและมีช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า บริษัทมีกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และมีนโยบายที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ทุกๆ ปีบริษัทได้มีการจัดทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเชิญลูกค้ามาร่วมกิจกรรม

การรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการทำธุรกิจ บริษัทจะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเสมอ มุ่งเน้นการใช้กระบวนการใดๆ ที่เป็นมิตรและปกป้องสิ่งแวดล้อม