MENU
xxxx
02.

คณะกรรมการบริษัท

ดร.คิง ไว ชาน

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ดูโปรไฟล์

นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน, IFA, IPA, IA

รองประธานกรรมการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูโปรไฟล์

นายฮาง ลี ชาน

รองประธานกรรมการบริษัท
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ดูโปรไฟล์

นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ

กรรมการ ดูโปรไฟล์

นายเซา ซาน เจิง

กรรมการ ดูโปรไฟล์

นางจิรพร พิมพ์ภูราช

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดูโปรไฟล์

ศาสตราจารย์ ชูเกียรติ ประมูลผล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ดูโปรไฟล์

นายสมประสงค์ มัคคสมัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ดูโปรไฟล์