MENU
xxxx
KWG ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

KWG ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันได้มีมติให้การรับรอง บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี...